O NAMA

S T A T U T  UDRUGE  PANOPTICUM

 

I.

O S N O V N E    O D R E D B E

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, međusobnim pravima i obvezama udruge, prestanku postojanja udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: PANOPTICUM. Skraćeni naziv Udruge je: PANOPTICUM. Sjedište Udruge je u Zagrebu, Berislavićeva 2. Odluku o adresi sjedišta udruge donosi Skupština.

Članak 3.

PANOPTICUM je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. PANOPTICUM je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika veličine 3 cm s upisanim tekstom koji glasi: Udruga PANOPTICUM – Zagreb.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik. Skupština daje suglasnost predsjedniku da može ovlastiti i druge pravne i fizičke osobe za zastupanje Udruge.

II.

CILJEVI , P O D R U Č J A  DJELOVANJA  SUKLADNO  CILJEVIMA  GOSPODARSKE  DJELATNOSTI  UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja prirodnih znanosti, promicanja medijskih sloboda, turističko-ekološkog promicanja RH u EU i u svijetu. Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području znanosti, kulture, pomorske arheologije, prosvjete i obrazovanja, ekologije, novinarstva, informacija i medija, zaštite ljudskih prava.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

  • planiranje rada i razvojna politika udruge,
  • informiranje javnosti o putem nezavisnog društvenog internetskog portala,
  • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje studenata u rad i edukacija,
  • izdavanje knjiga i časopisa, internetskih publikacija i portala iz područja svoje djelatnosti,
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
  • organizaciju novinarske škole i ostalih tečajeva.

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja su: nakladnička i izdavačka djelatnost, usluge u turizmu u trajanju od 2 dana s najviše 1 noćenjem koje organizira za svoje članove, te povremene jednodnevne izlete i paket aranžmane, usluge transporta za svoje potrebe, ugostiteljska djelatnost u organizaciji i priređivanje jednostavnih jela i pića za vlastite potrebe, organizacija i marketing te produkcija kulturno-obrazovnih priredbi, sklapanje koncesijskih ugovora u svrhu promicanja znanosti na domaćem i međunarodnom planu, tisak i distribucija knjiga, časopisa, brošura iz vlastite produkcije.

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, i to:

–   pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan  način,

–   putem vlastitog medija.

III.

Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u evidencijski popis članova koji vodi tajnik-ca Udruge.Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Visinu članarine određuje Skupština udruge.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

–   bavljenje aktivnostima Udruge,

–   sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

–   čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

–   čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

–   plaćanje članarine.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

–   dragovoljnim istupom,

–   neplaćanjem članarine,

–   isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti pisanu žalbu Skupštini Udruge.Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna. Stegovna odgovornost članova proizlazi iz pozitivnih zakonskih propisa RH.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog predsjednika.

IV.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Predsjednik udruge ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.Za rješavanje sporova ili sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V.

T I J E L A   U D R U G E

Članak 16.

Tijela Udruge su:

–   Skupština

–   Predsjednik

–   Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te osoba ovlaštena za zastupanje ili prokurista kao osoba ovlaštena za zastupanje koju je ovlastio predjednik udruge ako unutarnjim aktom nije propisan drugačiji uvjet imenovanja. Skupštinu čine članovi, a trajanje njihova mandata u Skupštini je dok traje članstvo.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj, a odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice.

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 22.

Skupština udruge:

–   utvrđuje politiku rada Udruge,

–   usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

–   usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

–   izvješće o radu za  prethodnu kalendarsku godinu,

–   usvaja godišnje financijsko izvješće,

–   donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

–   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,

–   odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

–   bira i razrješava predsjednika i tajnika,

–   bira i razrješava druga tijela udruge,

–   bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu

–   imenuje i opoziva likvidatora udruge,

–   daje smjernice za rad udruge,

–   odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

–   odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,

–   donosi odluku o statusnim promjenama,

–   donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,

–   odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost.

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 24.

Predsjednik:

–   zastupa Udrugu,

–   saziva Skupštinu Udruge,

–   rukovodi radom Skupštine Udruge,

–   vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,

–   odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

–   utvrđuje prijedlog Statuta,

–   predlaže program rada Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje,

–   brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

–   upravlja imovinom Udruge,

–   podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

–   brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

–   sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,

–   izdaje punomoći za zastupanje prokuristima udruge,

–   povjerava temeljem statuta i drugoj osobi ovlaštenoj za zastupanje ili prokuristi

–   dostavlja zapisnik sa sjednica skupštine nadležnom uredu koji vodi registar  udruga

–   predlaže odluku o isključenju člana iz udruge,

–   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje prokurista temeljem specijalne punomoći ili tajnik udruge uz specijalnu punomoć.

T A J N I K

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje  se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI.

IMOVINA , NAČIN   STJECANJA  I  RASPOLAGANJE   IMOVINOM

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

–   novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

–   novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova iz domaćih i inozemnih izvora

–   nekretnine i pokretne stvari udruge,

–   dionice i druga intelektualna vlasništva,

–   ostala imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje putem glasovanja.

VII.

P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

Članak 31.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Sveučilištu u Zagrebu i Republici Hrvatskoj u jednakim omjerima. Preostala imovina se ne može dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 32.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII.

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

Članak 33.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 34.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge dok tumačenje ostalih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 9.5.2015.

UDRUGA  PANOPTICUM

Ova web-stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time možete slagati, ali možete odbiti ako želite. Slažem se Opširnije...

Left Menu Icon