PREDSTAVLJANJE ZNANSTVENE MONOGRAFIJE IHTIOFAUNA JADRANSKOG MORA

Tekst: R. F.

Foto: IOR

U Splitu, u srijedu, 1. srpnja 2020. održat će se promocija knjige “Ihtiofauna Jadranskoga mora” autora dr. sc. Jakova Dulčića i dr. sc. Marcela Kovačića. Promocija znanstvene monografije će se održati u amfiteatru na prvom vrhu Marjana (ispred zoološkog vrta) s početkom u 19 sati. Oba autora su ugledni europski i svjetski stručnjaci ihtiolozi čiji je rad priznat i na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Izdavači znanstvene monografije “Ihtiofauna Jadranskoga mora” su “Golden marketing-Tehnička knjiga” iz Zagreba i Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) iz Splita.

Mo­no­gra­fi­ja do­no­si pre­gled svih novih vrsta riba u Ja­dran­sko­me moru. Naime, pojam “nove ribe” ne od­no­si se samo na no­vo­pri­do­šle vrste riba već i na sve one vrste čije je pri­su­stvo pot­vr­đe­no tek ne­dav­no, i kao takve se nisu našle u posljed­njem slu­žbe­nom popi­su ja­dran­skih vrsta. U ovom iz­vor­nom au­tor­skom djelu s ja­snim znan­st­ve­nim doprino­som na po­dru­čju ih­tio­lo­gi­je pre­ds­tav­ljen je de­ta­ljan opis rib­ljih vrsta (mor­fo­lo­gi­ja, bio­me­tri­ja, bio­lo­ško-eko­lo­ške oso­bi­ne, ras­pro­s­tra­nje­nost, go­spo­dar­ski zna­čaj, ugroženost, za­šti­ta, li­te­ra­tu­ra…) iza čega sli­je­di si­ste­mat­ski popis s klju­čem za određivanje po­ro­di­ca i vrsta. U pregledu vrsta za svaku od njih (456 vrsta) su dati: hrvatski naziv vrste, znanstveni naziv, sinonimi, engleski naziv, veličina, izgled, obojenost, ekologija, biologija, rasprostranjenost i učestalost, važnost za ljude, ugroženost, zaštita i literature. Posebno su važan potpuno novoizrađeni ključevi za određivanje porodica, te ključ za određivanje vrsta. Preuređeni ključ za određivanje riba je vrlo razumljivo objašnjen i jednostavan za korištenje.

U posebnom, četvrtom dijelu monografije prikazan je rječnik pojmova i kratica, a u petom popis korištene literature. Šesti dio daje popis autora fotografija te sedmi predstavlja kazala znanstvenih (latinskih) naziva svojti, hrvatski naziva svojti te kazalo pojmova. Cijela knjiga ima sveukupno 680 stranica. Ovo djelo predstavlja vrijednu polaznu točku za daljnja ihtiofaunistička istraživanja Jadranskoga, ali i Sredozemnoga mora.

 

Ova web-stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time možete slagati, ali možete odbiti ako želite. Slažem se Opširnije...

Left Menu Icon